KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ MỘT TRONG NĂM NGUYÊN TẮC AN TOÀN ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA…

 

 
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ MỘT TRONG NĂM NGUYÊN TẮC AN TOÀN ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH - BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2013

 

 

 

Xem thêm