Hệ thống âm thanh kỹ thuật số ,phục vụ văn nghệ trường học

 

Hệ thống âm thanh kỹ thuật số ,phục vụ văn nghệ trường học