Hệ thống micro có dây siêu bền ,phục vụ trang bị lớp học

Hệ thống micro có dây siêu bền ,phục vụ trang bị lớp học